CREAMY SPICY MISO PORK


SOUP

- Kombu Dashi

- Organic Soymilk

- Chili Oil


TOPPINGS

- Soboro (Pork Mince)

- Moyashi (Spicy Bean Sprouts)

- Ajitama (Softboiled Egg)

- Paksoi

- Nori

- Scallions

CREAMY SPICY MISO VEGGIE


SOUP

- Kombu Dashi

- Organic Soymilk

- Chili Oil


TOPPINGS

- Soboro (Mushroon Mince)

- Moyashi (Spicy Bean Sprouts)

- Ajitama (Softboiled Egg)

- Paksoi

- Nori

- Scallions